Thanh Lý Set MaThuat +13+Dồng Vàng GST 7%(Nón+Áo+Chân+Khiển GST 4%.( Tây Quận 10%) + GayRong2 +15 -10%/2%/TD20 . W2.5 DW+11 luck op 28. Pen ring 4% + 10% + 200S 120B 100Cre 50C 70like